Privacyverklaring

De Nationale Hulpkas is het socialeverzekeringsfonds van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

De Nationale Hulpkas hecht veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens.

We gebruiken ze volgens de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

De website van de Nationale Hulpkas wil je informatie geven over je rechten en plichten als zelfstandige ondernemer.

De website van de Nationale Hulpkas wordt beheerd door het RSVZ.

Wat doen we met de persoonsgegevens die je ingeeft op onze website of bij onze online diensten of doorgeeft aan onze medewerkers? We geven tekst en uitleg.

Wanneer vragen we persoonsgegevens van je?

Kom je langs in een van de kantoren van de Nationale Hulpkas, heb je een afspraak met een van onze inspecteurs of controleurs, stuur je een brief of een e-mail, maak je gebruik van diensten op de websites van de Nationale Hulpkas of het RSVZ of van onze online toepassingen? Dan kunnen we je gegevens vragen die iets over je vertellen. Bijvoorbeeld: je naam, adres, e-mailadres, rijksregisternummer, telefoonnummer, gsm-nummer, ...

De persoonsgegevens die je aan ons doorgeeft, worden opgenomen in de bestanden van het RSVZ, Willebroekkaai 35, 1000 Brussel.

Welke persoonsgegevens verwerkt de Nationale Hulpkas?

 • Bij het ondertekenen van je aansluitingsverklaring:
  • Je identiteitsgegevens;
  • Je bankgegevens;
  • Informatie over je familiale situatie;
  • Je INSZ (identificatienummer van de sociale zekerheid);
  • Gegevens over je beroepssituatie of eventueel een ander statuut;
  • Gegevens over je echtgeno(o)t(e) of partner met wie je wettelijk samenwoont (bijvoorbeeld INSZ);
  • Gegevens over het statuut van je meewerkende partner;
 • Tijdens de behandeling van je dossier kunnen we andere persoonsgegevens vragen die nodig zijn om je rechten te behouden en je verplichtingen na te komen, zoals:
  • Je fiscale gegevens voor de berekening van je bijdragen;
  • Educatieve gegevens (opleiding, scholing, diploma's, …)
  • Camerabeelden (vian de bewakingscamera's in ons centraal kantoor te Brussel)
  • Medische gegevens van administratieve aard voor specifieke rechten, zoals bepaalde overbruggingsrechten, vrijstellingen of gelijkstellingen;
  • Gegevens die als stavingsstukken aan de Nationale Hulpkas worden gecommuniceerd (medische gegevens, notariële gegevens, ...);
 • Om de administratieve aspecten van je dossier te behandelen: bijvoorbeeld je adresgegevens, je e- mailadres, gsm-nummer en telefoonnummer.
 • Wij krijgen ook persoonsgegevens via het RSVZ van: het Rijksregister, het Bisregister, RSZ, OCMW, RVA, RIZIV, FOD Financiën, Sigedis, de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Die gegevens gebruiken we voor je statuut van zelfstandige, zoals:
  • Je loopbaangegevens;
  • Gegevens over je dienstplicht om periodes gelijk te stellen voor je pensioen;
  • Je inkomsten voor de berekening van je bijdragen.
 • We kunnen je gegevens ook hergebruiken als het RSVZ je aansluitingsaanvraag verworpen heeft.
 • Analytische cookies
  Surf je op onze website, dan verzamelen we automatisch gegevens over je surfgedrag en technische kenmerken (browser, locatie, type toestel, ...). Die gegevens gebruiken we voor statistische of technische doeleinden (optimaliseren van ons aanbod, oplossen van problemen).
  Lees meer over ons cookiebeleid

Wie verwerkt je gegevens?

Al je gegevens worden verwerkt door bevoegde medewerkers die gehouden zijn aan de vertrouwelijkheidsplicht.
Daarnaast bestaan er informatica-technische beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van je gegevens te waarborgen.

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?

Om onze opdrachten en taken uit te voeren

De Nationale Hulpkas gebruikt je persoonsgegevens om haar opdrachten en taken uit te voeren in het kader van het sociaal statuut der zelfstandigen.

Lees meer over de opdrachten en taken van de Nationale Hulpkas

We verwerken je persoonsgegevens op basis van verschillende wettelijke verplichtingen in een aantal domeinen.

Daarnaast verwerken we ook een aantal gegevens op basis van jouw toestemming. Bijvoorbeeld: je e-mailadres, je telefoonnummer en je gsm-nummer.

Sociaal statuut van de zelfstandigen

Als zelfstandige heb je een aantal plichten:

 • Aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds
 • Sociale bijdragen betalen
 • Wijzigingen in je beroeps- of gezinssituatie melden

We vragen je persoonsgegevens in het kader van het KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en het KB van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.

Je gegevens worden niet enkel gebruikt voor de behandeling van het sociaal statuut van zelfstandigen in België, maar ook wanneer er een ander statuut bestaat in een andere lidstaat of niet-lidstaat van de Europese Unie.

Ze laten je toe om je rechten in het kader van de de sociale zekerheid als zelfstandige te laten gelden.

Je pensioenrechten zijn gebaseerd op het KB nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen en het KB van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen.

Je rechten in het kader van de ziekte-, invaliditeits- en moederschapsverzekering zijn gebaseerd op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, het KB van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en het KB van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten.

Je rechten in het kader van de gezinsbijslag worden geregeld door de Algemene kinderbijslagwet van 19 december 1939.

Daarnaast heb je nog verschillende rechten:

 • Gelijkstelling van bepaalde inactiviteitsperiodes met een activiteitsperiode:
  • KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen
  • KB nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen
  • KB van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen
 • Voortgezette verzekering:
  • KB nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen
  • KB van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen
 • Moederschapshulp:
  • KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen
  • KB van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques
 • Adoptie-uitkering:
  • KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen
  • KB van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen
 • Mantelzorg:
  • KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen
  • KB van 27 september 2015 houdende toekenning van een uitkering ten voordele van de zelfstandige die zijn beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt om zorgen te geven aan een persoon
 • Overbruggingsrecht:
  • Wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen
  • KB van 8 januari 2017 tot uitvoering van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen

Vennootschappen

Als vennootschap heb je een aantal plichten:

 • Aansluitingsplicht:
  • Wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen
 • Bijdrageplicht:
  • Wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen
  • KB van 1 juli 1992 tot uitvoering van hoofdstuk III van titel III van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de eenmalige bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen
  • Wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen
  • KB van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen voor het sociaal statuut der zelfstandigen

Voor statistische of wetenschappelijke doeleinden

We gebruiken je gegevens om ons beleid te sturen en te rapporteren over onze werking. Zo moeten we bijvoorbeeld regelmatig rapporteren aan de Federale overheid of parlementaire vragen beantwoorden. De gegevens voor statistische of wetenschappelijke doeleinden worden altijd anoniem verwerkt.

Om onze producten en diensten verder te ontwikkelen en verbeteren

We gebruiken je gegevens om onze dienstverlening te optimaliseren. Bijvoorbeeld om de inhoud van onze website te verbeteren, als insteek voor een nieuwe campagne rond een bepaald onderwerp waar veel interesse voor is of om te peilen naar je tevredenheid over onze dienstverlening.

Aan wie worden je persoonsgegevens doorgegeven?

Door onze wettelijke opdracht moeten we een aantal persoonsgegevens doorgeven aan bepaalde officiële Instellingen van Sociale Zekerheid, aan fiscale diensten en sociaal-economische instellingen.

Soms moeten we je gegevens meedelen in een juridische of gerechtelijke context en dit volgens de wettelijke bepalingen eigen aan bepaalde materies, zoals:

 • Aan curatoren bij een gerechtelijke reorganisatie of faillissement
 • Aan notarissen bij de verkoop van onroerende goederen of erfenissen
 • Aan gerechtsdeurwaarders bij een gerechtelijke invordering van bijdragen
 • Aan de gerechtelijke overheden bij een collectieve schuldenregeling

Daarnaast kunnen je persoonsgegevens:

 • geraadpleegd worden door de door jezelf gemandateerde personen zoals je boekhouder.
 • gebruikt worden voor rapportering en beleidsondersteunend onderzoek. In dat geval gaat het altijd om globale, anonieme statistieken en nooit om herkenbare persoonlijke gegevens.
 • uitgewisseld worden met andere instanties voor statistische doeleinden. Die gegevens worden anoniem verwerkt.

Wie zijn onze onderaannemers?

De Nationale Hulpkas doet in hoofdzaak een beroep op de volgende onderaannemers:

 • SMALS (Avenue Fonsny 20 - 1060 Sint-Gillis)
 • Cegeka (Corda 3, Kempische Steenweg 307 - 3500 Hasselt)
 • Brackeva (Grétrystraat 29 - 2018 Antwerpen)

Geven we je persoonsgegevens door aan een niet-EU-land?

Wij communiceren vooral met EU-landen of landen van de Europese Economische Ruimte of landen waarmee een bilateraal verdrag is afgesloten.

Als we je gegevens delen met andere landen, waken we erover dat die landen voldoende waarborgen bieden voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Wij delen je gegevens alleen met een niet-EU-land of een land buiten de Europese Economische Ruimte om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of als je daar ontegensprekelijk mee hebt ingestemd..

Hoelang bewaren we je gegevens?

De gegevens voor de behandeling van het statuut van zelfstandige worden minimum 70 jaar bewaard. Dit vanaf de ondertekening van de aansluitingsverklaring en zolang ze nodig zijn om je rechten te waarborgen en het naleven van je verplichtingen te verzekeren.

We bewaren je bankgegevens zolang we je dossier behandelen. We bewaren ze sowieso 10 jaar, te rekenen vanaf de laatste berekening van je bijdrage.

Informatie over de verwerking van camerabeelden door het RSVZ

Ben ik het voorwerp van geautomatiseerde beslissingen?

Je bent niet onderworpen aan geautomatiseerde beslissingen.

Wat zijn mijn rechten?

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je een aantal rechten.

Informatie krijgen over de verwerking van mijn persoonsgegevens (artikel 15 AVG)

Je mag informatie vragen over de verwerking van je persoonsgegevens.

Mijn persoonsgegevens inkijken

Je mag toegang vragen tot de persoonsgegevens die we over je verzamelen en ze inkijken. We overhandigen je een zo volledig mogelijk overzicht van je gegevens.

Mijn persoonsgegevens laten verbeteren (artikel 16 AVG)

Zijn je gegevens onjuist of onvolledig? Dan kan je ze laten verbeteren of aanvullen, tenzij wij niet de authentieke bron van die gegevens zijn.

Mijn persoonsgegevens laten wissen (artikel 17 AVG)

Denk je dat de behandeling van bepaalde gegevens ongepast is? Dan kun je, in bepaalde gevallen, vragen om die gegevens te wissen.

Een aantal wetteksten over onze wettelijke opdracht of de aansluitingsverklaring verplicht ons om bepaalde persoonsgegevens te gebruiken. Zonder die gegevens kunnen wij onze opdracht niet vervullen.

Bezwaar maken tegen een specifieke verwerking van mijn persoonsgegevens

Je kunt bezwaar maken tegen het specifiek gebruik van sommige gegevens bij een verwerking gebaseerd op een gerechtvaardigd belang (behalve bij overmacht).

Mij verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen

Bepaalde verwerkingen van gegevens en procedures verlopen volledig automatisch, zonder menselijke tussenkomst. Ga je niet akkoord met het resultaat van die volledig geautomatiseerde procedure, dan kun je ons contacteren. Je kunt dan de tussenkomst van een van onze medewerkers vragen of ons meedelen waarom je dit antwoord betwist.

De verwerking van mijn persoonsgegevens laten beperken (artikel 18 AVG)

Je kunt vragen om de verwerking van je persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.

Mijn persoonsgegevens laten overdragen (artikel 20 AVG)

Je kunt vragen om je persoonsgegevens die je aan het RSVZ hebt overgemaakt, rechtstreeks over te maken aan een derde. Dit rekening houdend met de beperkingen opgenomen in de Verordening.

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Wil je van die rechten gebruik maken? Dan kun je contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke (via e-mail: MailCNH@rsvz-inasti.fgov.be, of per post: Nationale Hulpkas, Willebroekkaai 35, 1000 Brussel).

Wees duidelijk in je aanvraag, zo kunnen we ze correct behandelen.

Wanneer je een recht uitoefent, kunnen we je vragen om je identiteit te bewijzen om te voorkomen dat iemand anders je rechten in jouw plaats uitoefent. We kunnen je dus een kopie van je identiteitskaart vragen.

Wat als ik niet wil dat de Nationale Hulpkas mijn persoonsgegevens verwerkt?

De Nationale Hulpkas verwerkt je persoonsgegevens voornamelijk op basis van wettelijke verplichtingen.

Gebeurt de verwerking niet op basis van een wettelijke verplichting, dan kun je je toestemming om je persoonsgegevens te verwerken op elk moment intrekken.

Neem hiervoor contact op met de verwerkingsverantwoordelijke (via e-mail: MailCNH@rsvz-inasti.fgov.be, of per post: Nationale Hulpkas, Willebroekkaai 35, 1000 Brussel).

Waar kan ik terecht met een klacht?

We proberen je altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan er soms iets mislopen.

Ben je niet tevreden over onze dienstverlening, dan kun je een klacht indienen bij het RSVZ (via e-mail: klachten@rsvz-inasti.fgov.be, of per post: RSVZ – Klachtenbeheer, Willebroekkaai 35, 1000 Brussel).

Vermoed je dat de Nationale Hulpkas je persoonsgegevens niet verwerkt conform de toepasselijke wetgeving, dan kun je ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit

Wat met links naar andere sites?

De website van de Nationale Hulpkas bevat links naar sites van de overheidssector en particuliere sector. We raden je aan om de privacyverklaring te raadplegen die op elke website moet staan.

Waar kan ik terecht met vragen?

Vragen over de verwerking van je persoonsgegevens?

Neem contact op met de verwerkingsverantwoordelijke:

Nationale Hulpkas
Willebroekkaai 35
1000 Brussel
MailCNH@rsvz-inasti.fgov.be

Vragen over de bescherming van je persoonsgegevens?

Neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO):

RSVZ – DPO
Willebroekkaai 35
1000 Brussel
DPO@rsvz-inasti.fgov.be

Aanpassingen aan de privacyverklaring

Deze privacyverklaring werd het laatst bijgewerkt op 23/02/2022.

De oudere versies van deze privacyverklaring worden door het RSVZ gearchiveerd. Wil je één van deze versies raadplegen, dan kan je contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke (via e-mail: privacy@rsvz-inasti.fgov.be, of per post: RSVZ – Privacy, Willebroekkaai 35, 1000 Brussel).